മരുന്നില്ലാതെ പ്രമേഹത്തെയും (Diabetes) അതിജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കാം!!!


തുടരെയുള്ള ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പും മരുന്നുകളും അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ട് വരാം.

നാഡി,ഞരമ്പുകൾ, കണ്ണുകൾ ഹൃദയം,വൃക്കകൾമസ്തിഷ്‌കം തുടങ്ങി പ്രമേഹം ക്ഷയിപ്പിച്ച അവയങ്ങളെ ആരോഗ്യകരമാക്കി  മെച്ചപ്പെടുത്താം - 

ക്ഷീണവും ഉന്മേഷക്കുറവും മാറ്റിയെടുക്കാം 

ഇനി വൈകിക്കേണ്ട ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട്!!!

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടുന്നുവോ ?


വിദഗ്ധചികിത്സക്കായി ഇനി ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കേണ്ട 

മീo വെൽനസ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു വിദഗ്ധരായ സൈക്കാട്രി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഓൺലൈനിലും[1:01 am, 05/03/2023] MeeM Academia: Student Registration